News and Events

African Language Program Open House

African Language Program Open House

August 24, 2022
The African Language Program Open House will take place on August 24 & 25 from 9:30pm to 4:30pm at the ALP, 1280 Mass. Ave, 3rd Floor, # 360, Cambridge, MA 02138

Guhuza imivugire n'imyandikire y'Ikinyarwanda 'Matching the spoken Kinyarwanda with the written Kinyarwanda with respect to tonality'.

February 24, 2013

Oscar Bayingana; Feb. 24, 2013

Kenshi usanga nta ngorane zihariye mu kumva no kuvuga Ikinyawanda ku banyarwanda bose. Nyamara imyandikire ya buri muntu usanga ihabanye cyane iyo ugereranyije n'abandi muri rusange. Izo ngorane rero ziterwa n'uko hatarabaho imyandikire y'Ikinyarwanda ihuje abavuga Ikinyarwanda bose. Usanga ari ingorabahizi mu buryo bwose., cyane cyane ku migemo ifite inyajwi ndende zishobora kumvikana mu buryo bunyuranye bugeze kuri bune,

Uretse kugira ingorane mu kwandika Ikinyarwanda rero, nanone hiyongeraho ko abantu badashobora gusoma kimwe ibyanditse kuko...

Read more about Guhuza imivugire n'imyandikire y'Ikinyarwanda 'Matching the spoken Kinyarwanda with the written Kinyarwanda with respect to tonality'.